၂၀၂၀ တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္နိုင္သူ လူလတ္ပိုင္းထက္ သက္ႀကီးပိုင္းဦးေရပိုမ်ားမည္လက္ရွိထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ေမြးစာရင္းစစ္တမ္းအရ မိန္းမတေယာက္ကေလးေမြးႏွုန္း ၆  ဦးမွ ၂  ဦးအထိ က်ဆင္းလာေနရာမွာ လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀၂၀ တြင္ ပင္စင္စားလူအိုပိုင္းက အလုပ္နိုင္သူ လူလတ္ပိုင္းဦး ေရထက္ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFPA အဖြဲ႕ က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပါသည္။

migrant workers in chiangmai                    ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္းတေနရာက ျမန္မာျပည္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) အဖြဲ႕ ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ လက္တြဲပူးေပါင္း အလုပ္ လုပ္ ျခင္းႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ UNFPA မေရာက္ရွိမွီအခ်ိန္က ထိုင္းနိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးတဦး ၏ ကေလးေမြးႏွုန္းက ၆ ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ၂ ေယာက္အထိ က်ဆင္းလာေနေၾကာင္း၊ တဘက္ကအိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ေနာင္လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မူ ပင္စင္စား သက္ႀကီးဦးေရက အလုပ္လုပ္နိုင္သူ လူလတ္ပိုင္း  ထက္ ပိုမ်ားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ စြမ္းအင္က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးဝန္ႀကီး နစ္တီထမ္း႐ုန္း ဘြန္းဆုံဖိုင္းဆန္က - ‘ၾကဳံေတြ႕လာမည့္ လူစြမ္း အားအခက္ အခဲျပႆနာအားေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္   ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွံ့သာဆန႔္သာေသာ ေပၚလစီရွိသင့္သည္’ ဟု ေျပာပါသည္။

ထို႔အတြက္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ ဝန္ထမ္းတိုင္း ပင္စင္စားရမည္ဆိုသည့္ ထိုင္းအစိုးရ၏ေပၚလစီအားလည္း ႏွစ္ ၆၀ အထက္သို႔ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ စဥ္းစားရလိမ့္မည္ဟု UNFPA ၏အစီရင္ခံစာ၌ ပါရွိပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွာမူ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမား မ်ား အတြက္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ဗီဇာ ကိုလည္း မူလေမြးဖြားရာနိုင္ငံသားစိစစ္မွု (ဖိဆြတ္ဆန္ခ်တ္) Nationality Verification အား ယခု လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမည္၊ မမွီသူမ်ားအားလုံး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မည္ - စသျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ဗီဇာျဖင့္ ေနထိုင္သူ ၉ သိန္း(၈၈၆,၅၀၇ ေယာက္)ခန႔္သာရွိပါသည္။ ဖိဆြတ္ုဆန္ခ်တ္လုပ္ရန္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိေနေသးသည္ဟု ယခုလေနာက္ဆုံးပတ္ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေရးသားပါသည္။

Wikipedia 2010 စစ္တမ္းအရ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၆၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates